Impact of Globalisation on Internationalisation of Universities
Tamara Dagen, Danica Fink Hafner

Še posebej od devetdesetih let 20. dalje je internacionalizacija univerz postala pomembna sestavina kompleksnih procesov globalizacije. In vendar se univerze med seboj zelo razlikujejo po obsegu, intenzivnosti in strategijah internacionalizacije. Glavna raziskovalna vprašanja, ki jih knjiga naslavlja, so naslednja: Zakaj nekatere javne univerze v okviru Evropske unije prepoznavajo internacionalizacijo kot svojo primerjalno prednost, druge pa ne? Ali je mednarodna finančna in gospodarska kriza učinkovala na internacionalizacijo javnih univerz v EU? Ali vodilna vloga nacionalne države v zgodovini, njena kultura in tradicija vplivajo na oblikovanje strateških niš internacionalizacije univerz? Odgovori na zastavljena vprašanja temeljijo na študiju literature in virov ter na obsežnem terenskem delu. Primerjalno so analizirani dejavniki oblikovanja strateških niš internacionalizacije treh javnih univerz (University of Vienna, University of Lausanne, University of Granada) v treh državah (Avstrija, Francija, Španija).

Založba FDV, link.
discussions/articles/books
Marko Lovec
Populism and attitudes towards the EU in Central Europe

Elena Nacevska
Women in Politics in Western Balkan Countries

Danica Fink Hafner, Kristen Ringdal, Sabrina P. Ramet (eds.)
Small States, Big Challenges

Site MapContact Us